Dodaj do obserwowanych
Archiwalne

XIV Silesia Półmaraton

Bieg
Chorzów, Katowicka 10
06.10.2019

Opis

Przed nami 14 edycja Silesia Półmaraton! Nie zwlekaj z decyzją o starcie. Zapisz się już teraz i weź udział w największym półmaratonie w województwie śląskim! 

 Zawody rozegrane zostaną 6 października br. Czeka na Was trasa biegu prowadząca przez 3 śląskie miasta i finisz na bieżni Stadionu Śląskiego - największej areny lekkoatletycznej w Polsce.

Trasę biegu możecie sprawdzić tutaj:
 https://silesiamarathon.pl/planowana-trasa-silesia-polmaraton-2019/

 Zapisy trwają do 19 września, z możliwością wcześniejszego ich zakończenia w przypadku osiągnięcia limitu miejsc.
 https://silesiamarathon.pl/rejestracja/#/


Mamy nadzieję, że w tym roku uda nam się pobić kolejny rekord frekwencji!  Będziecie z nami? 
Serdecznie zapraszamy! 


REGULAMIN


I. Organizator

1. Organizatorem Silesia Półmaraton 2019 jest fundacja Silesia Pro Active z siedzibą w Katowicach, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzanego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000334726 (dalej: „Fundacja”).

2. Współorganizatorem zawodów jest Województwo Śląskie a partnerami organizacyjnymi miasta: Katowice, Siemianowice Śląskie i Chorzów.II. Termin i miejsce. Trasa biegu. Zaplecze dla zawodników.

1. Bieg odbędzie się 6 października 2019 roku.

2. Start Silesia Półmaraton 2019 nastąpi o godz. 10.45.

3. Miejsce startu zostanie podzielone na strefy. Zawodnicy muszą ustawić się na starcie do godz. 10.30 w wyznaczonych strefach startowych. Przydział do konkretnych stref startowych odbywa się na podstawie podanych przez zawodnika wyników w formularzu rejestracyjnym oraz kolejności zgłoszeń.

4. Trasa biegu poprowadzona będzie przez śląskie miasta, a jej dokładny przebieg zostanie przedstawiony na oficjalnej stronie internetowej biegu pod adresem: www.silesiamarathon.pl

5. Półmaraton odbędzie się na ulicach z wyłączonym lub ograniczonym ruchem kołowym.

6. Trasa posiada atest PZLA oraz IAAF, a jej długość wynosi 21,097 km.

7. Punkty odżywiania będą rozmieszczone w odstępach co ok. 5 km.

8. Uczestnicy na trasie biegu mają obowiązek stosowania się do poleceń Policji, Straży Miejskiej oraz pozostałych osób zabezpieczających trasę biegu.III. Uczestnictwo (warunki i opłaty)

1. W biegu mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy do dnia 5 października 2019 roku ukończą 18 lat. W wyjątkowych przypadkach możliwy jest start zawodników, którzy mają ukończone 16 lat – pod warunkiem pisemnej zgody opiekuna prawnego.

2. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest:
a) pisemne wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu, a tym samym pełną akceptację powyższych regulacji oraz zobowiązanie się do ich przestrzegania,
b) posiadanie dobrego stanu zdrowia umożliwiającego udział w biegu, przeprowadzenie badań lekarskich i złożenia przez zawodnika oświadczenia o braku przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w biegu przez podpisanie karty startowej przy odbiorze pakietu startowego.

3. Każdy zawodnik startujący w Silesia Półmaraton 2019 musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów przez okazanie dokumentu tożsamości oraz złożenie podpisu na karcie startowej.

4. Opłata startowa w Silesia Półmaraton 2019 wynosi:
a) 60 zł – do 18 kwietnia 2019 r.
b) 75 zł – do 16 maja 2019 r.
c) 100 zł – do 29 sierpnia 2019 r.
d) 130 zł – do 19 września 2019 r.
e) 160 zł płatne w Biurze Zawodów w dniach 4- 5 października 2019 r.

5. Opłata startowa zgłoszenia grupowego (grupa 10 osobowa) wynosi:
a) 650 zł – do 16 maja 2019 r.
b) 850 zł – do 29 sierpnia 2019 r.
c) 1100 zł – do 19 września 2019 r.
W przypadku grupy większej niż 10 osób i nie przekraczającej 25 osób, opłata za każdego kolejnego zawodnika, w zależności od terminu wpłaty wynosi odpowiednio:
a) 65 zł do dnia 30 kwietnia 2019 r.
b) 85 zł do 29 sierpnia 2019 r.
c) 110 zł do dnia 19 września 2019 r.

6. O terminie wpłat decyduje data wpływu środków na rachunek organizatora.

7. Płatności realizowane są przez indywidualnie generowane przelewy elektronicznie przy współpracy z firmą PayU S.A.: kartami płatniczymi VISA i MasterCard, przelewami elektronicznymi lub za pomocą generowanego automatycznie druku przelewu/wpłaty (opcja „Przelew bankowy” do wykorzystania w innych bankach lub wpłatach pocztowych).

8. W przypadku zgłoszeń grupowych (np. firm, klubów sportowych, grup biegowych) wymagana jest indywidualna rejestracja każdego z zawodników grupy z podaniem jednobrzmiącej nazwy firmy, klubu lub nazwy grupy biegowej. W celu dokonania opłaty startowej za drużynę wymagany jest kontakt kapitana drużyny z Organizatorem (formularz kontaktowy>>>Zgłoszenie grupowe) i podanie danych wszystkich członków grupy. Na podany przez kapitana drużyny adres mailowy przesłany zostanie indywidualny numer rachunku bankowego do jednorazowej wpłaty za członków drużyny.

9. Faktury VAT wystawiane są wyłącznie w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu dokonania wpłaty środków na rachunek organizatora pod warunkiem przesłania drogą elektroniczną (formularz kontaktowy>>> Faktury i płatności) prośby o wystawienie faktury wraz z kompletną informacją na temat pełnych danych niezbędnych do jej wystawienia oraz podania terminu dokonania płatności.

10. W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym regulaminie) zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką winien on był wnieść zgodnie z terminem wpłat określonym w regulaminie.

11. Prawo do bezpłatnego startu w półmaratonie mają:
a) zwycięzcy kategorii generalnej kobiet i mężczyzn w dotychczasowych edycjach Silesia Półmaraton,
b) zawodnicy, którzy w dniu półmaratonu będą mieli ukończone 70 lat,
c) zawodnicy zaproszeni przez Komitet Organizacyjny biegu.
d) zawodnicy, którzy ukończyli wszystkie edycje półmaratonu od 2005 roku.

12. Wymienione wyżej osoby proszone są po zarejestrowaniu się na stronie biegu o kontakt z organizatorem (formularz kontaktowy>>>biuro zawodów) w celu przyznania numeru startowego.

13. Opłata startowa za udział w zawodach sportowych nie podlega zwrotowi.

14. Opłaty startowej nie można przenosić na innego zawodnika pod rygorem dyskwalifikacji.

15. Każdy uczestnik od 1 maja do 15 sierpnia 2019 roku może, logując się na własne konto utworzone przy rejestracji dokonać zmiany dystansu z maratonu na półmaraton lub odwrotnie. Jeżeli w momencie podejmowania decyzji o zmianie dystansu, opłata startowa na nowym dystansie jest wyższa niż już dokonana wpłata należy różnicę dopłacić. W przypadku gdy opłata za zmieniony dystans jest niższa od już wpłaconej zwrot nie przysługuje.

16. Wszyscy uczestnicy biegu otrzymują m.in.: numer startowy (imienny pod warunkiem dokonania opłaty startowej do dnia 29 sierpnia 2019 r.); pamiątkową koszulkę techniczną; możliwość korzystania z punktów odżywiania na trasie biegu; pamiątkowy medal na mecie biegu.IV. Zgłoszenie i odbiór pakietu startowego

1. Zgłoszenia do biegu przyjmowane są za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej www.silesiamarathon.pl od 2 kwietnia do 19 września 2019 roku.

2. W przypadku gdy limit miejsc nie zostanie wyczerpany zgłoszenia będą przyjmowane w Biurze Zawodów w dniach 4-5 października 2019 r.

3. Limit numerów startowych ograniczony został do 4.000 pakietów startowych.

4. W dniu zawodów oraz po wyczerpaniu limitu zawodników zapisy nie będą możliwe.

5. Potwierdzeniem zgłoszenia i dokonania opłaty startowej jest nadany numer startowy (potwierdzenie na stronie zawodów oraz mailowo na adres podany przy rejestracji). Nadawanie numeru startowego może potrwać do 5 dni roboczych. Rejestracja bez dokonania opłaty nie gwarantuje udziału w zawodach.

6. Odbiór numerów startowych i pakietów będzie możliwy osobiście lub przez wskazaną osobę w Biurze Zawodów po okazaniu dowodu tożsamości w dniach:
4 października 2019 r. w godz. 15.00 – 20.00
5 października 2019 r. w godz. 10.00 – 20.00
6 października 2019 r. w godz. 6.30 – 9.00

7. W przypadku odbioru pakietu startowego uczestnika przez inne osoby, wymagane jest przekazanie Organizatorowi wydrukowanej i podpisanej przez uczestnika karty startowej oraz przedstawienia kopii jego dowodu tożsamości do wglądu. Karty startowe będą udostępnione uczestnikom w formie elektronicznej minimum na 7 dni przed zawodami.

8. Biuro Zawodów otwarte w dniach 4-6 października 2019 mieścić się będzie na terenie Stadionu Śląskiego,ul. Katowicka 10, 41-500 Chorzów – wejście bramą nr 1.V. Pomiar i limity czasu. Udogodnienia dla zawodników.

1. Pomiar czasu prowadzony jest z wykorzystaniem systemu elektronicznego (chip do pomiaru czasu jest w numerze startowym).

2. Oficjalnym czasem zawodów jest czas netto.

3. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać otrzymane w pakiecie numery startowe przymocowane z przodu koszulki startowej. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w części lub w całości oraz jego modyfikowanie.

4. Organizator określa limit czasu ukończenia półmaratonu na 3 godziny.

5. Pozostawanie na trasie biegu po upływie wyznaczonego czasu jak również nie stosowanie się do decyzji sędziów powoduje dyskwalifikację zawodnika.

6. Na trasie zawodów zabroniona jest asysta w samochodach, na rowerach, skuterach i innych pojazdach.

7. Na terenie zawodów uczestnicy będą mogli skorzystać z przebieralni oraz sanitariatów.

8. Dla uczestników zostanie udostępniony depozyt na czas zawodów. Zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.VI. Klasyfikacje i nagrody

1. Klasyfikacja Silesia Półmaraton prowadzona będzie w następujących kategoriach:
a) generalna: kobiet i mężczyzn – wg czasu netto
b) wiekowa: kobiet i mężczyzn – wg czasu netto w kategoriach:
K 20 od 18 do 29 lat
K 30 od 30 do 39 lat
K 40 od 40 do 49 lat
K 50 od 50 do 59 lat
K 60 powyżej 60 lat
M 20 od 18 do 29 lat
M 30 od 30 do 39 lat
M 40 od 40 do 49 lat
M 50 od 50 do 59 lat
M 60 od 60 do 69 lat
M 70 powyżej 70 lat

2. Warunkiem przeprowadzenia klasyfikacji wiekowych jest ukończenie biegu przez minimum czterech zawodników w danej kategorii. W przypadku startu mniejszej ilości zawodników zostaną oni sklasyfikowani w kategorii młodszej.

3. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji.

4. Dodatkowe klasyfikacje grup społecznych i zawodowych rozegrane zostaną na podstawie osobnych regulaminów.

5. Rodzaj i wysokość nagród określać będzie osobny dokument.

6. Dekoracja oraz przyznanie nagród w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn odbędą się według czasu brutto. Pozostałe dekoracje odbędą się na podstawie czasów netto.

7. Warunkiem otrzymania nagród i premii jest ukończenie biegu, negatywny wynik kontroli antydopingowej oraz osobiste stawienie się na ceremonii wręczenia nagród.

8. Każdy uczestnik półmaratonu spełniający warunki uczestnictwa i kończący bieg w wyznaczonym przez organizatora limicie czasu otrzyma medal okolicznościowy.VII. Postanowienia końcowe

1. Zawody organizowane są zgodnie ze standardami IAAF i PZLA.

2. Organizator może przeprowadzić kontrolę antydopingową wśród wybranych zawodników. Odmowa uczestnictwa w kontroli antydopingowej lub wynik kontroli świadczący o stosowaniu dopingu powoduje dyskwalifikację danego uczestnika z biegu.

3. Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania porządku publicznego, poleceń służb porządkowych oraz poszanowania pozostałych uczestników biegu.

4. Organizator ma prawo usunąć z trasy biegu oraz terenu imprezy osoby, które w jakikolwiek sposób zakłócają porządek publiczny, przebieg zawodów lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.

5. Nierespektowanie regulaminu może być powodem dyskwalifikacji zawodnika.

6. Organizator zapewnia uczestnikom niezbędną opiekę medyczną na trasie i mecie biegu w czasie jego trwania.

7. Silesia Półmaraton jest imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika.

8. Protesty będą przyjmowane wyłącznie w formie pisemnej, papierowej i przyjmowane będą przez Biuro Zawodów do godz. 14.45 w dniu zawodów.

9. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie na czas trwania biegu lub jego części spowoduje dyskwalifikację zawodnika posługującego się danym numerem startowym.

10. Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę trasy. W szczególności zabrania się poruszania po trasie półmaratonu na rowerach, rolkach, deskorolkach i innych urządzeniach mechanicznych oraz ze zwierzętami bez ważnego zezwolenia wydanego przez Organizatora. Niedozwolone jest również korzystanie przez uczestników z kijków typu Nordic Walking.

11. Zapisując się do udziału w zawodach uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprez Fundacji Silesia Pro Active, udostępniania sponsorom oraz partnerom XIV Silesia Półmaraton w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach Fundacji Silesia Pro Active, na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych.

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie imprezy z przyczyn od niego niezależnych i niemożliwych do przewidzenia.Katowice, 26 marca 2019 roku.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCHUczestnik przez rejestrację wyraża zgodę na przetwarzanie przez Fundację Silesia Pro Active z siedzibą w Katowicach (dalej: „Fundacja”), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzanego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000334726, swoich danych osobowych w postaci:

a) imienia, nazwiska, informacji o stanie zdrowia, adresu zamieszkania, adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu na potrzeby uczestnictwa w zawodach organizowanych przez Fundację Silesia Pro Active.

b) imienia, nazwiska, wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo na potrzeby ich publicznego wskazania w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej w celu poinformowania o wynikach zawodów opisanych oraz promocji wydarzeń organizowanych przez Fundację Silesia Pro Active,

c) adresu poczty elektronicznej na potrzeby przesyłania przez Fundację informacji dotyczących zawodów opisanych w lit. a) powyżej.

Ponadto oświadcza, że został poinformowany, że:

1. Administratorem jego danych osobowych jest Fundację Silesia Pro Active z biurem mieszczącym się na Stadionie Śląskim, ul. Katowicka 10 Chorzów

2. Podstawę przetwarzania jego danych stanowi niniejsze oświadczenie w przedmiocie zgody, a ich podanie jest uzasadnione celem organizacji zawodów organizowanych przez Fundację Silesia Pro Active.

3. Jego dane osobowe są zbierane wyłącznie na potrzeby organizacji i promocji zawodów organizowanych przez Fundację Silesia Pro Active.

4. Dane osobowe w postaci: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców, tj. oficjalnym sponsorom i partnerom w wyłącznym celu związanym ze współorganizacją zawodów.

5. Dane, których dotyczy niniejsze oświadczenie nie będą przekazywane do państw pozaunijnych będących siedzibami podmiotów wymienionych w punkcie 4), które nie stosują Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. W razie ich przekazywania do państw trzecich przekazanie będzie następowało przy zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń, o których mowa w art. 46 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz uczestnik będzie uprawniony/uprawniona do uzyskania ich kopii w następującym miejscu: Biuro Fundacji Silesia Pro Active, Stadion Śląski ul. Katowicka 10, Chorzów

6. Dane będą przechowywane do dnia 31 grudnia 2028 roku.

7. Podanie danych objętych niniejszym oświadczeniem jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w zawodach.

8. Uczestnik jest uprawniony/uprawniona do żądania od administratora dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.

9. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego w razie przetwarzania moich danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa[1].

10. Uczestnik jest uprawniony/uprawniona do cofnięcia niniejszej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Zwiń Czytaj więcej

Główne cechy

Lokalizacja

Chorzów, Katowicka 10
Pokaż mapę
Data ostatniej aktualizacji: 27.06.2019, 23:55

Oceny i recenzje

Opublikowanych opinii: 0
XIV Silesia Półmaraton
Bieg
Data:
06.10.2019
Cena już od:
55,00 zł
Wydarzenie obejrzało już 380 osób
Obserwuj
Przykład
Zapisz się na newsletter
  • Bądź na bieżąco z ciekawymi ofertami serwisu
  • Poznaj możliwości serwisu Atrakcje.pl
Facebook
Loading image

Proszę czekać